Wednesday, January 20, 2021

한국의 자린고비 이야기 – Câu chuyện gã keo kiệt của Hàn Quốc

자린고비는 돈이나 물건을 지나치게 아끼는 사람을 말한다. 자린고비 이야기는 조선 시대의 자린고비 조륵이 행한 지나친 절약 행위에 관한 일화로 다음과 같은 내용이 전해져 온다. Gã...

[Visa Hàn Quốc] Điều kiện và hồ sơ thủ tục Nhập quốc tịch Hàn...

Trường hợp bạn có điều kiện đúng với mỗi tư cách đối tượng dưới đây, thì có thể đến đăng ký xin nhận quốc...

[Visa Hàn Quốc] Cấp quyền cư trú vĩnh viễn (F-5)

Cấp quyền cư trú vĩnh viễn (F-5) Trước tiên cùng nói qua về visa định cư F-5: Nó là loại visa thường trú, thẻ có màu...

[Visa Hàn Quốc] Chuyển đổi sang Visa định cư F-5

Cấp quyền cư trú vĩnh viễn (F-5) Trước tiên cùng nói qua về visa định cư F-5: Nó là loại visa thường trú, thẻ có màu...

[Visa Hàn Quốc] Các visa nhóm F

Bên dưới là danh sách các loại visa dạng F cho các nhóm đối tượng khác nhau, các visa phổ biến chúng ta thường...

[Visa Hàn Quốc] Các Visa ngắn hạn nhóm C

Dưới đây là danh sách các loại visa ngắn hạn nhập cảnh vào Hàn Quốc không quá 90 ngày, sẽ có các bài viết...

[Visa Hàn Quốc] Các visa nhóm E

Danh sách bên dưới đều là các dạng visa dài hạn và là các loại visa nhập cảnh phổ biến nhất vào Hàn Quốc,...

[Visa Hàn Quốc] Các visa nhóm D

Bên dưới là danh sách các loại visa thuộc nhóm D. Có một số loại thông dụng đối với người Việt Nam chúng ta...
error: Content is protected !!