[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 간식문화 – Văn hóa ăn nhẹ của Hàn Quốc...

한국과 베트남의 간식문화 Văn hóa ăn nhẹ của Hàn Quốc và Việt Nam ■ 떡볶이와 반 미 Tteokbokki (Bánh gạo xào cay) và Bánh mì 한국의...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 음식 문화 – Văn hóa ẩm thực của Hàn...

한국과 베트남의 음식 문화 Văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc và Việt Nam 한국과 베트남은 같은 유교 문화권으로 음식의 문화도 비슷한 점이 많습니다. 한국...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 맛 – Hương vị của Việt Nam và Hàn...

한국과 베트남의 맛 Hương vị của Việt Nam và Hàn Quốc 음식의 다양한 종류와 맛은 지역적 특성을 많이 반영합니다. 예를 들어 음식을 맵게 먹는 지역...

[Đọc – Dịch] 이순신 장군과 보 응웬 잡 장군 Tướng quân Lee Sun Sin...

이순신 장군과 보 응웬 잡 장군 Tướng quân Lee Sun Sin và Đại tướng Võ Nguyên Giáp 이순신 장군 (1545 - 1598) Chân dung Tướng quân Lee Soon-shin...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전통 모자 – Nón truyền thống của Hàn Quốc...

한국과 베트남의 전통 모자 Nón truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam ■ 한국의 갓과 베트남의 농라 Gat của Hàn Quốc và nón lá...

[Đọc – Dịch] 세종대왕과 호찌민 Vua Sejong và chủ tịch Hồ Chí Minh

세종대왕과 호찌민 VUA SE-JONG VÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 난 조선의 4대 왕으로 이름은 이도입니다. 천성이 총명하고 학문을 좋아합니다.그래서 집현전 젊은 학자들과 함께 훈민정음을 창제하여 백성들이 어려운 한자에 의 존하지 않고 쉽게 뜻을 이해할 수 있게 하였습니다. 입의 구조와 발성 원리를 연구하여 자음17개, 모음 11개가 서로 합하여 모든 소리를 적을 수 있는 새로운 표기법을 창제한 것입니다. 이로써 우리 민족은 세계에서 가장 과학적인 문자를 갖게 되었습니다. Vua Se-jong, tên thật là Lee Do, là vua đời thứ 4 của triều đại Jo-seon....

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 생일 문화 – Văn hóa sinh nhật của Việt...

한국과 베트남의 생일 문화 - 돌 Văn hóa sinh nhật của Việt Nam và Hàn Quốc - Thôi nôi 돌잔치는 생후 12개월이 된 아기의 생일을...

[Đọc – Dịch] 제기차기와 다 까오 – Trò chơi Đá cầu ở Việt Nam...

제기차기와 다 까오 (Đá cầu) 제기차기는 발을 이용하여 제기를 떨어뜨리지 않고 오랫동안 차올리는 놀이입니다. 한 번 차고 땅을 딛고, 또 차고 땅을 딛는 ‘맨제기’, 두발을 번갈아 차는 ‘양발차기’, 땅을 딛지 않고 계속 차는 ‘발 들고차기’ 등이 기본적인 방법입니다. Je-gi-cha-gi là một trò chơi dùng chân đá và giữ thật lâu mà không để rơi xuống đất. Có những cách chơi...

[Đọc – Dịch] 줄다리기와 깨오고 Trò chơi Jul-da-ri-gi và Trò kéo co

재미있는 게임 Trò chơi thú vị   줄다리기와 깨오고 줄다리기는 전래 민속놀이입니다. 줄다리기를 통해 풍년을 빌었는데 놀이에서 이긴 편의 마을은 그 해 논농사가 잘되고 병없이 지낸다고 합니다. 한국의 줄다리기는 승부를 떠나 협동과 풍요를 기원하는 놀이라는 점에서 가치가 높습니다. 요즘은 운동회에서도 많이 하는 놀이입니다. Trò chơi Jul-da-ri-gi là một trò chơi dân gian. Thông qua trò chơi này con người ta cũng cầu...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전통 놀이 (연날리기) – Trò chơi truyền thống của...

한국과 베트남의 전통 놀이 Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam 연날리기와 타지우 (Thả Diều) 연날리기는 설날에서 대보름 사이에 합니다. 특히 정월 대보름날 밤이...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 민요 – Dân ca của Việt Nam và Hàn...

한국과 베트남의 민요 - 아리랑과 꺼이 쭉 씬 Dân ca của Việt Nam và Hàn Quốc. - Arirang và bài Cây trúc xinh 민요는 나라마다 백성의...

[Đọc – Dịch] 자리 양보 문화 – Văn hoá nhường chỗ ở Việt Nam...

자리 양보 문화 Văn hoá nhường chỗ 사람은 태어나면서부터 부모, 형제자매, 친척, 이웃, 학교의 선생님과 친구 등 인간관계를 맺습니다. 그리고 거기에는 반드시 예절이 존재합니다. 예절은 서로 지켜주어야 하는 질서로서 행동을 통하여 아름다운 마음씨를 나타냅니다. 남을 생각하는 마음, 남이 불편해 하지 않도록 미리 생각하고 행동하는 것입니다. Từ khi mới sinh ra đời, con người đã hình thành nên những mối quan hệ với cha mẹ, anh chị...

[Đọc – Dịch] 경로사상 – Tư tưởng kính lão ở Việt Nam và Hàn...

경로사상 Tư tưởng kính lão 우리 민족은 예로부터 부모에게 효도하고 웃어른을 공경하는 것을 큰 덕목으로 가르쳤습니다. 부모에게 불효를 하면 동네에서도 벌을 받고 심하면 쫓겨나기도 했습니다. 지금도 버스나 지하철에는 경로우대석이 있고 지하철 요금의 경우 65세 이상은 요금을 내지 않고 탑니다. 또한 각종 행사에서도 혜택을 받고, 법률로도 자식에게 부모를 모셔야 할 의무를 주고 있습니다. Từ xa xưa, người Hàn Quốc từ lúc sinh ra đã được giáo dục rằng hiếu thảo với cha mẹ, cung...

[Đọc – Dịch] 효(孝) 사상 Tinh thần ‘Hiếu đạo’ của người Việt Nam và...

효(孝) 사상 Tinh thần 'Hiếu đạo' 우리나라를 대표하는 정신문화로 효 사상이 있습니다. '효'는 자식이 부모를 잘 섬기는 것을 말합니다. 즉 아들이 부모를 공양한다는 뜻입니다. 효(孝)의 유래에 대한 재미있는 이야기가 있습니다. Văn hóa tinh thần tiêu biểu của Hàn Quốc là 'Hiếu đạo'. Chữ 'Hiếu' ở đây có nghĩa là sự...

[Đọc – Dịch] 화폐를 통해 보는 세계의 역사와 문화 – Nền văn hóa và...

인류는 편리한 생활을 위해 오랜 세월 동안 많은 물건들을 발명해왔다. 화폐도 그 중 하나다. 인류의 역사와 함께 해온 화폐를 통해 우리는 세계의 재미있는 문화를...

[Đọc – Dịch] 한국의 ‘어버이 날’과 베트남의 ‘부란절’ ‘Ngày cha mẹ’ của Hàn...

한국의 ‘어버이 날’과 베트남의 ‘부란절’ ‘Ngày cha mẹ’ của Hàn Quốc và ‘Lễ Vu Lan’ của Việt Nam 한국의 ‘어버이 날’은 근대에 제정된 것이지만 전통적으로...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한국과 베트남의 교육제도 Chế độ giáo dục của Việt...

한국과 베트남의 교육제도 Chế độ giáo dục của Việt Nam và Hàn Quốc 한국의 유치원은 3세부터 초등학교 입학 전까지 어린이를 대상으로 하는 교육입니다. 사회주의 국가인 베트남은 많은 여성들이 일을 하기 때문에 유아원과 유치원 제도가 잘 되어 있습니다. Trường mầm non của Hàn Quốc là sự giáo dục dành cho...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 전통 가옥 Nhà truyền thống

전통 가옥 한국과 베트남의 전통 가옥은 초가와 기와집입니다. 베트남의 초가는 야자나무 잎 등을 엮어 지붕을 덮지만 한국의 초가는 볏짚을 덮습니다. 한국의 기와집은 주로 검은 색의 기와를 사용하지만...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 생일 축하해! (생일 문화) Chúc mừng sinh nhật! (Văn...

생일 축하해! (생일 문화) 오늘은 민호의 생일입니다. 민호가 쓴 일기를 읽고 한국 어린이들의 생일 문화를 알아봐요. 2011년 12월 17일 토요일 날씨: 드디어 오늘이 기다리고 기다리던 내 생일날! 기대가...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 베트남의 여름 음식 Thức ăn mùa hè của Việt...

두 나라의 여름 음식(베트남) Thức ăn mùa hè của hai nước (Việt Nam) 음료 Đồ uống 베트남에서는 다양한 음료를 즐길 수 있다. 콜라를 포함한 탄산음료 뿐만 아니라...
error: Content is protected !!