Saturday, December 5, 2020

[Cách diễn đạt] 16_식사 한번 같이해요. Chúng ta cùng dùng cơm nhé.

자주 못 만나는 친구를 오랜만에 만났을 때 반가운 마음을 어떻게 전하지? Nói thế nào để diễn tả tâm trạng vui mừng khi gặp người bạn...

[Cách diễn đạt] 15_오늘은 푹 쉬세요. Hôm nay nghỉ ngơi thoải mái (cho khoẻ)...

친구에게 휴식을 권하고 싶을 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi muốn khuyên bạn nghỉ ngơi? 오늘의 한마디는 '오늘은 푹 쉬세요.' 입니다. Cách diễ đạt hôm nay...

[Cách diễn đạt] 14_차린 건 없지만 많이 드세요. Chẳng có món gì nhiều chúc...

손님들에게 음식을 권할 때는 어떻게 말하지? Khi mời khách thức ăn thì nói thế nào? 오늘의 한마디는 '차린 건 없지만 많이 드세요.' 입니다.  Cách diễn đạt hôm...

[Cách diễn đạt] 13_건강 잘 챙기세요. Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.

Lời chào vì sức khoẻ của nhau. 서로의 건강을 위한 인사말은 뭘까? Làm thế nào để nói cho ai đó chăm sóc sức khỏe của họ? 오늘의...

[Cách diễn đạt] 12_잘 다녀오세요. Chúc chuyến đi tốt đẹp nhé

어딘가를 다녀올 사람에게 어떻게 인사하지? Chào thế nào khi một người nào đó sắp rời đây? 오늘의 한마디는 '잘 다녀오세요.' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay: 'Chúc...

[Cách diễn đạt] 11_도착하는 대로 전화해 주세요. Đến nơi thì gọi điện ngay nhé,

어디를 가는 사람한테서 목적지에 도착한 후 바로 연락을 받고 싶으면 어떻게 말하지? Nói thế nào nếu muốn nhận liên lạc ngay sau khi người nào...

[Cách diễn đạt] 10: 무슨 일 있으면 연락하세요. Có việc gì thì liên lạc...

Làm thế nào để nói khi ai đó cần giúp đỡ? 도움이 필요할 때 알려달라는 말은 어떻게 하지? Từ ngữ hôm nay: 'Có việc gì thì...

[Cách diễn đạt] 9: 맛있게 잘 먹었습니다 Cảm ơn tôi đã ăn rất ngon...

Sau khi ăn ngon xong thì chào như thế nào? 음식을 잘 먹고 나서 어떻게 인사하지? Cách diễn đạt hôm nay:' Cảm ơn tôi đã ăn...

[Cách diễn đạt] 8: 마침 잘 만났네요. May mắn gặp được cậu đúng lúc.

Nếu tình cờ gặp được người ta muốn gặp thì nói như thế nào? 만나면 좋겠다고 생각했던 사람을 우연히 만나면 어떻게 말할까? Cách diễn đạt hôm...

[Cách diễn đạt] 7: 오랜만에 보니 몰라보겠어요.Lâu lắm mới gặp đến nỗi không thể...

Lâu lắm mới gặp thì chào nhau thế nào.? 오랜만에 만나면 어떻게 인사를 할 수 있을까? Cách diễn đạt hôm nay: 'Lâu lắm mới gặp đến...

[Cách diễn đạt] 6:말씀 많이 들었습니다.Tôi đã nghe nói nhiều về bạn.

처음 만난 사람에게 친근감을 주려면 어떻게 말하지? Để tạo sự thân thiện với người mới gặp lần đầu thì làm thế nào? 오늘의 한마디는 '말씀 많이...

[Cách diễn đạt] 5:잠깐만요. Chờ một chút nhé

Đang nói nhưng cần chút thời gian thì nói như thế nào? 이야기하다가 조금 시간이 필요하면 어떻게 말하지? Cách diễn đạt hôm nay: 'Chờ một chút...

[Cách diễn đạt] 4: 맞아요.맞아. Đúng rồi, đúng rồi.

Nếu người bạn nói đúng ý mình thì làm thế nào để phụ họa theo? 친구의 말에 맞장구를 치려면 어떻게 말하지? Cách diễn đạt hôm nay:...

[Cách diễn đạt] 3:그러게 말이에요. Đúng thế. (Đúng vậy.)

다른 사람의 의견에 찬성할 때 어떻게 말하지? Khi tán thành ý kiến người khác thì nói như thế nào? 오늘의 한마디는 '그러게 말이에요' 입니다.  Cách diễn đạt...

[Cách diễn đạt] 2:별말씀을요. Không có gì/Khách sáo quá

감사 표현에 좋은 대답은 무엇일까? Cách đáp trả cho lời cảm ơn. 오늘의 한마디는 '별말씀을요' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay: 'Không có gì/Khách sáo quá'   마이클...

[Cách diễn đạt] 1. “잘 부탁합니다” Mong được [anh/chị] giúp đỡ

첫 인사를 할 때 좋은 인사말은 무엇일까? Khi gặp lần đầu nên chào nhau như thế nào? 오늘의 한마디는 '잘 부탁합니다.' 입니다. Cách diễn đạt hôm nay:...
error: Content is protected !!