[KIIP Lớp 5 기본 + 심화 ] Dịch Tiếng Việt sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP 5

1
45365
LƯU Ý: TỪ NĂM 2021 SẼ BẮT ĐẦU HỌC THEO SÁCH MỚI. ĐỂ XEM CÁC BÀI HỌC CỦA SÁCH MỚI, CÁC BẠN HỌC Ở LINK NÀY
 


Bên dưới là các bài học của sách cũ phiên bản trước năm 2021. Các bạn có thể tự học theo link từng bài ở bên dưới.

MỤC LỤC 

사회1 
제1과 한국의 상징 Biểu trưng của Hàn Quốc
– Section 1: 대한민국의국기와국가는?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 대한민국의 국화와 문자는?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제2과 한국의 가족 Gia đình ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국의 가족은 주로 어떤 형태 일까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 한국의 가족과 친족은 서로를 어떻게 부를까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제3과 한국의 일터 Nơi làm việc ở Hàn Quốc
Section 1: 한국인들은 어떤 일터에서 일하고 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
Section 2: 한국 사람들의 직장생활은 어떤 모습일까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제4과 한국의 교통과 통신 Giao thông liên lạc ở Hàn Quốc
– Section 1: 교통수단에는 어떤 것이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 한국에서 많이 사용되는 통신수단에는 어떤 것이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제5과 한국의 대중매체 Phương tiện thông tin đại chúng ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국에는 어떤 방송과 신문이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: 
Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 한국에서 인터넷은 어떻게 사용되고 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt
Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제6과 한국의 복지체계 Hệ thống phúc lợi ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국의 사회복지제도에는 어떤 것들이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 외국인 대상 복지 서비스에는 무엇이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [KIIP lớp 5 sách mới] Bài 27. 장보기와 소비자 보호 Việc mua bán và bảo hộ người tiêu dùng

제7과 한국의 도시와 농촌 Nông thôn và thành thị ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국 도시의 특징과 변화 알기
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 농촌의 특징과 변화 알기
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제8과 한국의 의료와 안전 생활 Sinh hoạt an toàn và y tế ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국에서 의료 기관은 어떻게 이용할까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 한국에서는 안전한 생활을 위해 어떤 노력을 기울이고 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

사회2
제9과 한국의 보육제도 Chế độ nuôi dạy trẻ ở Hàn Quốc
– Section 1: 출산과 보육을 지원하는 제도에는 무엇이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: 
Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 영·유아를 위한 보육과 교육은 어디에서 담당할까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제10과 한국의 학교 Trường học ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국의 초·중등 교육기관에는 어떤 것이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: 
Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
– Section 2: 한국의 고등교육기관에는 어떤 것이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt:
 Bấm vào đây
=> File nghe: Bấm vào đây
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제11과 한국의 교육열 Nhiệt huyết giáo dục ở Hàn Quốc
– Section 1: 한국은 왜 대학진학률이 높을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 기러기 아빠는 왜 생겼을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제12과 지역사회와 평생교육 Giáo dục thường xuyên và cộng đồng khu vực (xã hội địa phương)
– Section 1: 평생교육이란 무엇일까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 이주민을 위한 교육에는 무엇이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

문화
제13과 한국의 전통 의식주 Cách ăn, mặc, ở truyền thống của Hàn Quốc
– Section 1: 한국 사람들은 무엇을 먹을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 한옥과 한복은 어떤 특징이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제14과 한국의 명절 Ngày lễ Tết ở Hàn Quốc
– Section 1: 새해 복 많이 받으세요?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [KIIP 5 sách mới] Bài 4: 교통과 통신 Giao thông và liên lạc

제15과 한국의 종교 Tôn giáo ở Hàn Quốc
– Section 1: 옛날 사람들은 무엇을 믿었을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 오늘날 한국에는 어떤 종교들이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제16과 한국의 주거 문화 Văn hóa nhà ở của Hàn Quốc
– Section 1: 한국 사람들이 살고 있는 집의 형태는?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
Section 2: 한국에서는 집을 어떻게 구할까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제17과 한국의 여러 가지 의례 Nhiều loại nghi lễ ở Hàn Quốc
 Section 1: 한국의 주요 의례에는 어떤 것이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 한국에서는 생일잔치를 어떻게 할까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제18과 한국의 대중문화 Văn hóa đại chúng ở Hàn Quốc
 Section 1: 한국인이 사랑하는 대중문화
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 한국에서는 생일잔치를 어떻게 할까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제19과 한국의 전통 가치와 연고 Quan hệ ràng buộc và giá trị truyền thống ở Hàn Quốc
 Section 1: 한국의 주요 의례에는 어떤 것이 있을까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
– Section 2: 한국인들은 왜 공통점을 찾으려고 할까?
=> Hướng dẫn chi tiết cách dịch tiếng Việt: Bấm vào đây
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

정치
제20과 한국의 정치와 민주주의의 발전 Sự phát triển của chủ nghĩa dân chủ và chính trị Hàn Quốc
*Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제21과 한국의 정치제도 Chế độ chính trị của Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제22과 한국의 정부형태 Hình thái chính phủ ở Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

제23과 한국의 정치과정 Quá trình chính trị của Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제24과 한국의 국제관계 Quan hệ Quốc tế của Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
경제
제25과 경제 성장, 한강의 기적 Kỳ tích sông Hàn, sự tăng trưởng kinh tế
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제26과 세계의 주역이 되고 있는 한국 경제 Kinh tế Hàn Quốc đang trở thành vai trò chính của thế giới
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제27과 금융기관 이용하기 Việc sử dụng các cơ quan tài chính
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제28과 시장과 장보기 Chợ và việc đi chợ
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제29과 취업하기 Tìm việc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 

제30과 외국인의 권리와 의무 Quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài (tại Hàn Quốc)
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제31과 외국인의 정착과 참여를 위한 법과 제도 Chế độ và luật dành cho sự tham dự và định cư của người nước ngoài
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây
 
제32과 대한민국 국민 되기 Trở thành quốc dân Đại Hàn Dân Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [KIIP lớp 5 심화 sách mới] 12과. 남북통일을 위한 노력 Nỗ lực thống nhất hai miền Triều Tiên
 
제33과 한국의 법집행 및 분쟁해결 Giải quyết tranh chấp cùng việc thực thi luật pháp ở Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

 
제34과 한국의 생활법률 Pháp luật đời sống ở Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog: Bấm vào đây

 
제35과 권리 침해에 대한 구제와 보호 Sự bảo hộ và cứu trợ về xâm phạm quyền lợi
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

 
제36과 준법의 중요성 Tính quan trọng của việc tuân thủ pháp luật
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

 
역사
제37과 한국의 역사Ⅰ(고조선의 건국) Lịch sử Hàn Quốc Ⅰ (Sự thành lập Gojoseon)
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

 
제38과 한국의 역사Ⅱ(삼국 시대와 통실 신라) Lịch sử Hàn Quốc Ⅱ (Thời kỳ tam quốc và triều Silla thống nhất)
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

 
제39과 한국의 역사Ⅲ(고려 시대) Lịch sử Hàn Quốc Ⅲ (Triều đại Goryeo)
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây
 
제40과 한국의 역사 IV (조선의 건국과 발전) Lịch sử Hàn Quốc IV (Sự thành lập và phát triển của Triều đại Joseon)

* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제41과 한국의 역사 V (조선의 변화와 일제강점기) Lịch sử Hàn Quốc V (Sự biến hóa của triều đại Joseon và thời kì Nhật Bản chiếm đóng)
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제42과 한국의 인물사 I (Nhân vật lịch sử của Hàn Quốc I)
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제43과 한국의 인물사 II (Nhân vật lịch sử của Hàn Quốc II)
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

지리  
제44과 한국의 위치, 기후, 지형 Vị trí, Khí hậu, Địa hình của Hàn Quốc
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제45과 한국의 중심부, 수도권 Phần trung tâm của Hàn Quốc, khu vực thủ đô
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제46과 아름다운 자연경관의 강원, 충청
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제47과 지역경제의 중심, 경상, 전라, 제주
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제48과 지역마다 다른 관광명소와 축제
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제49과 우리 삶을 풍요롭게 하는 지역사회 기관
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

제50과 지역의 문제를 해결하기 위한 우리의 노력
* Bài dịch trên blog:Bấm vào đây

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here