Học tiếng Hàn qua 51 bài viết so sánh văn hóa Việt Nam và...

Dưới đây là danh sách tổng hợp các bài viết giới thiệu và so sánh văn hóa của hai nước Việt Nam và Hàn...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한국과 베트남의 기후와 생활 Khí hậu và sinh hoạt...

기후와 생활 한국의 기후는 4계절의 차이가 뚜렷합니다. 봄과 가을의 기후는 온화하여 생활하기가 매우 좋습니다. 그렇지만 겨울은 기온이 영하로 내려가는 날이 많고 매우 춥습니다. 반대로 여름은...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 설날 음식 – Món ăn ngày Tết của Hàn...

한국과 베트남의 설날 음식 Món ăn ngày tết của Hàn Quốc và Việt Nam ■ 가래떡과 반쯩 Bánh tteok và Bánh chưng 설날은 한국의 대표적인 명절입니다....

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한국과 베트남의 교육제도 Chế độ giáo dục của Việt...

한국과 베트남의 교육제도 Chế độ giáo dục của Việt Nam và Hàn Quốc 한국의 유치원은 3세부터 초등학교 입학 전까지 어린이를 대상으로 하는 교육입니다. 사회주의 국가인 베트남은 많은 여성들이 일을 하기 때문에 유아원과 유치원 제도가 잘 되어 있습니다. Trường mầm non của Hàn Quốc là sự giáo dục dành cho...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한복과 아오 자이 Hanbok và Áo dài (Việt Nam)

한복과 아오 자이 - HANBOK VÀ ÁO DÀI 한복은 한국의 전통의상이고 아오 자이는 베트남의 전통의상입니다. 옛날에 한국 사람들은 한복을 자주 입었지만 지금은 설날이나 결혼식에만 한복을 입습니다. 여자는...

[Đọc- Dịch tiếng Hàn] 한국과 베트남 HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM

한국과 베트남 HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM 한국의 수도는 서울이고 베트남의 수도는 하노이입니다. 한국과 베트남은 각각 남과 북으로 나뉘어져 있었습니다. 베트남은 1975년에 통일이 되었지만 한국은 아직도...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 베트남의 여름 음식 Thức ăn mùa hè của Việt...

두 나라의 여름 음식(베트남) Thức ăn mùa hè của hai nước (Việt Nam) 음료 Đồ uống 베트남에서는 다양한 음료를 즐길 수 있다. 콜라를 포함한 탄산음료 뿐만 아니라...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전래동화 – Truyện cổ tích của Hàn Quốc và...

한국과 베트남의 전래동화 Truyện cổ tích của Hàn Quốc và Việt Nam 콩쥐팥쥐와 떰과 깜 Kongjwi Patjwi và Tấm Cám 한국의 전래동화 콩쥐 팥쥐는 베트남의 전래동화...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 음식 문화 – Văn hóa ẩm thực của Hàn...

한국과 베트남의 음식 문화 Văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc và Việt Nam 한국과 베트남은 같은 유교 문화권으로 음식의 문화도 비슷한 점이 많습니다. 한국...

[Đọc – Dịch] 추석과 뗏중투 Chuseok và Tết Trung thu (P1)

추석과 뗏중투 Chuseok và Tết Trung thu 베트남에서는 추석이 되면 부모님이 아이들을 위해 잔치상을 준비해 주고 여러가지 등을 사거나 만들어 준다. 잔치상에는 월병, 사탕, 수수사탕, 자몽 등의 여러 가지 과일들이 있다. 이 잔치상은 자녀에 대한 부모님의 사랑을 표현하는 것이다. Ở Việt Nam, cứ đến dịp Tết Trung thu là cha mẹ lại bày cỗ và mua hoặc làm đủ...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 음식 Ẩm thực (Hàn – Việt)

음식 베트남과 한국은 예전에 농업 국가였습니다. 그래서 베트남 가정이나 한국 가정 모두 쌀을 주식으로 합니다. 식사할 때 한국 사람은 밥그릇을 밥상 위에 놓고 수저를 사용해서...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 전통 가옥 Nhà truyền thống

전통 가옥 한국과 베트남의 전통 가옥은 초가와 기와집입니다. 베트남의 초가는 야자나무 잎 등을 엮어 지붕을 덮지만 한국의 초가는 볏짚을 덮습니다. 한국의 기와집은 주로 검은 색의 기와를 사용하지만...

[Đọc – Dịch] 국기 살펴 보기 Tìm hiểu về quốc kỳ

국기 살펴 보기 Tìm hiểu về quốc kỳ 각 나라마다 그 나라를 상징하는 국기가 있습니다. 베트남과 한국의 국기를 살펴보고 서로에 대해 알아 봐요. Mỗi đất nước đều có quốc kỳ tượng trưng cho đất nước ấy. Chúng ta hãy cùng...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 겨울 Mùa đông (ở Việt Nam và Hàn Quốc)

겨울 한국의 겨울은 매우 춥습니다. 겨울에는 눈이 많이 내립니다. 눈이 내리면 온 세상이 하얗게 변합니다. 눈이 내리는 날에 아이들은 눈싸움, 눈사람 만들기 놀이를 즐깁니다. 베트남의 겨울은...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 학교생활 Sinh hoạt trong nhà trường

학교생활 SINH HOẠT TRONG NHÀ TRƯỜNG 한국은 새 봄이 시작되는 3월에 새 학년이 시작되지만 베트남에서는 9월에 새 학년이 시작됩니다. 베트남은 초등학교가 5년이고 중학교가 4년이지만 한국은...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 생일 축하해! (생일 문화) Chúc mừng sinh nhật! (Văn...

생일 축하해! (생일 문화) 오늘은 민호의 생일입니다. 민호가 쓴 일기를 읽고 한국 어린이들의 생일 문화를 알아봐요. 2011년 12월 17일 토요일 날씨: 드디어 오늘이 기다리고 기다리던 내 생일날! 기대가...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc

한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc 속담은 짧은 문장으로 되어있지만 오랜 세월 동안 갈고 다듬어진 삶의 지혜가 담겨 있습니다. 우리가 인생을 풍요롭게 가꾸는 데 제일 중요한 것은 자신의 일에 최선을 다 하는 것입니다. 쉽게 이룰 수 있는 꿈은 어디에도 없지만 아무리 어려운 일이라도 꾸준히 노력하면 해 낼 수 있다는 속담이 있습니다. “무쇠도 갈면 바늘이 된다.”라는 말인데요. Tục ngữ là một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều kinh nghiệm cuộc sống...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전통 놀이 (연날리기) – Trò chơi truyền thống của...

한국과 베트남의 전통 놀이 Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam 연날리기와 타지우 (Thả Diều) 연날리기는 설날에서 대보름 사이에 합니다. 특히 정월 대보름날 밤이...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 서울과 하노이 SEOUL VÀ HÀ NỘI

서울과 하노이 SEOUL VÀ HÀ NỘI 한국의 수도는 서울입니다. 그리고 베트남의 수도는 하노이입니다. 서울은 600년 전 조선 시대부터 한국의 수도가 되었고 하노이는 1000년 전에 베트남의 수도가...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 안녕과 ‘짜오’ Annyeong và chào

안녕과 '짜오' Annyeong và chào 한국 인사말은 ‘안녕’으로 시작합니다. ‘안녕’은 베트남어의 ‘짜오(chao)’에 해당되지요. 친구 사이에는 가볍게 손을 흔들며 “안녕?”이라고 해도 되지만, “짜오” 뒤에 이름을 붙여서 “짜오,...
error: Content is protected !!